Životné poistenie je súčasťou osobného poistenia každého človeka, ktorý potrebuje zaistiť svojich blízkych. Cieľom životného poistenia je finančne zabezpečiť osoby vám blízke (manželku, deti a pod.) V prípade vašej smrti, trvalej invalidity alebo dlhodobé choroby.
Niekedy je životné poistenie vyžadované bankou pri poskytnutí úveru.
Podľa Zákona o daniach z príjmov je platené poistné odpočítateľné od základu dane.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti a sporenie. To znamená, že časť z plateného poistného je určená na krytie rizika smrti a časť je poisťovňou pripisovaná v prospech klienta na tzv. Kapitálová hodnota. Túto kapitálovú hodnotu poisťovňa investuje a zhodnocuje. V prípade smrti klienta je poisťovňa povinná vyplatiť ako kapitálovú hodnotu poistenia tak poistnú sumu pre prípad smrti. V prípade, že sa dožijete konca poistenia, vyplatí vám poisťovňa klientovi kapitálovú hodnotu (zisk) poistenie.

Rizikové životné poistenie

U rizikového životného poistenia nesporíte ani neinvestujete.
Obsahuje iba rizikovú zložku a ak nedôjde k poistnej udalosti / smrť /, nie je na konci poistenia nárok na žiadne vyrovnanie. V rámci poistenia si poistenec nevytvára žiadne dlhodobé rezervy na dôchodok, a preto tento typ poistenia nie je daňovo zvýhodnený.
Je vhodné pre tých, čo chcú od poisťovne len poistiť riziko smrti, trvalých následkov, hospitalizácia, úrazu, denného odškodného, ​​bolestné .. S obľubou sa používa aj pre zabezpečenie pri splácaní úverových produktov – hypoték.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka vyššie zhodnotenie, ale aj vyššie investičné riziko. Poisťovna ponúka niekoľko interných podielových fondov, medzi ktorými sa môžete rozhodovať, ako a kam svoje poistné vložíte.
Stratégia u investičného poistenia je postavená na pomere výnosu a vyššie riziká. Čím väčší výnos požadujete, tým väčšie riziko musíte podstúpiť, pretože fondy s najväčším potenciálom výnosu investujú vaše peňažné prostriedky do najviac rizikových komodít, spravidla akcií.